به من بگو آخر چرا... چرااااااا

٬.

بله !! البته که لینک به

the movie 300

یک وظیفه است!!!

 .٬

/ 7 نظر / 5 بازدید
منوچهر سابق !

شک مکن ... دارم راجع به دروغگويی های هردووت راوی اين داستان تحقيق ميکنم !

کافر

سلام ... آدرس يکی از ميلهات و که فکر می کنی برای لود قسمت اول يلم نامه مناسبه برام آف بذار ...... تا به اون آدرس بفرستم ..... يادت نره!! در جريان باشی بد نيست!!!

زهرا

به به الهام خانم وظيفه شناس! چطوری؟

زهرا

از ديوار اتاقت چه خبر؟

کافر

سلام ... ظهر عالی متعالی .... ممنون که قرار دادی .... در آينده نزديک سند می کنم ... فقط ياری و دعا ..... يادت نره .... عید خوبی هم داشته باشی مانتيک عزيز

قسطن

چه گيری دادی به خوب شدن من !!!! همه که خوب شدن منم می شم